Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba Drawieńskiego Parku Narodowego mieści się przy ulicy Leśników 2, 73-220 Drawno
Wejście do budynku znajduje się przy ul. Leśników. Sekretariat znajduje się na parterze. Możliwość dostania się osobom na wózkach do obiektu, w tym Sekretariatu zapewnia główne wejście. Przy drzwiach umieszczony jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna. Po skorzystaniu z dzwonka, do petenta uda się pracownik w celu odebrania i przekazania sprawy lub dokumentów do sekretariatu. Wejście to jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma zapewnionej możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. W budynku znajduje się platforma przyporęczowa ze składanym siedziskiem dostosowana do potrzeb osób na wózku.

Centrum Edukacji i Turystyki DPN ul. Kolejowa 20, 73-220 Drawno
W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE"A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu znajduje się również pochylnia dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W Centrum Edukacji i Turystyki DPN znajduje się dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie -1 umiejscowiona została toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do CEiT DPN można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem i poruszać się swobodnie po wszystkich salach ekspozycji.
Punkt Informacji Głusko, Głusko 8, 66-520 Dobiegniew
W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE"A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu znajduje się również pochylnia dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
Na parterze umiejscowiona została toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do PIT DPN można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem i poruszać się swobodnie po wszystkich salach ekspozycji.
Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie spraw.
Deklaracja dostępności cyfrowej
Drawieński Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: www.dpn.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono 2020-11-25 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres [email protected]. lub [email protected]. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer 95 768 20 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą dokładnie stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- PDF

Drukuj