Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Obszary ochrony ścisłej

Ochrona ścisła oznacza „całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną”. Ta forma ochrony oznacza więc, że na objętych nią terenach nie powinny być wykonywane żadne zabiegi.  Celem ochrony ścisłej jest zapewnienie naturalnego przebiegu procesów w ekosystemach. Podstawowe zadanie ochronne to eliminacja bezpośredniej ingerencji człowieka w naturalne procesy przyrodnicze. Nie wyklucza ona jednak udostępnienia turystycznego i udostępnienia do badań naukowych.

W Drawieńskim Parku Narodowym ochronie ścisłej podlega 1 391,62 ha. Są to najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty Parku. W terenie są one oznakowane niebieskimi opaskami na drzewach granicznych lub specjalnie ustawionych słupkach.

 

Przełom Drawy

Powierzchnia:

160,79 ha

Opis:

Obszar ten obejmuje zachowaną w naturalnym stanie dolinę rzeczną między Barnimiem a Bogdanką wraz z jej zboczami i procesami zboczowymi, oraz kompleks grądów, kwaśnych buczyn i łęgów, jakie rozwinęły się na zboczach, dnie i w sąsiedztwie doliny. W obszarze znalazły się w szczególności grądy z rzadko występującymi na Pomorzu: brekinią, kopytnikiem i lilią złotogłów (niewymagających ochrony czynnej). Na fragmencie dawnej Polany Zatomskiej w skład obszaru wchodzą zapusty brzozowe na dawnych polach, stanowiące obiekt do obserwacji sukcesji wtórnej. Obszar wchłania dotychczasowe mniejsze strefy ochrony ścisłej: Dębina, Grabowy Jar, Drawski Matecznik, Zatom.

 

Święta Hala

Powierzchnia:

289,39 ha

Opis:

Obszar obejmuje odcinek doliny Drawy od uroczyska Stare Buki do Moczel, oraz przyległy do niej kompleks lasów dębowych i bukowych, wraz z chronionym od dawna uroczyskiem Radęcin, stanowiącym jedną z najlepiej zachowanych buczyn w Polsce. Wyjątkowo naturalne są tu lasy zboczowe na stokach doliny Drawy, o charakterze mozaiki kwaśnych buczyn, grądów i żyznych buczyn. Lasy wokół Radęcina, chronione biernie, unaturalniają się na drodze spontanicznych procesów i już obecnie są istotną ostoją gatunków typowych dla dobrze zachowanych lasów. Obszar wchłania dotychczasowe mniejsze strefy ochrony ścisłej: Stare Buki, Radęcin, Zawilcowy Las, Łęgi nad Drawą, Poziomkowy Las.

 

Moczele – Żeleźnica

Powierzchnia:

212,16 ha

Opis:

Obszar obejmuje fragment doliny Drawy począwszy od Moczel, z terenami bagiennych szuwarów i kompleksami źródlisk, lasy na zboczach doliny Drawy oraz kompleks starych lasów bukowych (w tym gradów i buczyn) na zachód od doliny. Lasy chronione biernie, unaturalniają się na drodze naturalnych procesów i już obecnie są istotną ostoją gatunków typowych dla lasów naturalnych, swoją różnorodnością dorównując stopniowo lasom Świętej Hali. Obszar wchłania dotychczasowe mniejsze strefy ochrony ścisłej: Brzezina i Źródliskowy Grąd.

 

Rynna Moczelska

Powierzchnia:

21,48 ha

Opis:

Obszar obejmuje eutroficzne śródleśne jezioro Moczel wraz z otaczającymi bagnami oraz kompleks lasów bukowych i łęgów. Celem obszaru jest zachowanie terenu sandrowego z charakterystycznym równoleżnikowym układem rynnowym wraz ze specyficzną roślinnością otaczającą jezioro Moczel.

 

Runica

Powierzchnia:

18,96 ha

Opis:

Obszar obejmuje zbocza doliny rzeki Runica porośnięte starodrzewiami bukowymi, unikatowymi we wschodnim ramieniu Parku.

 

Głodne Jeziorka

Powierzchnia:

49,89 ha

Opis:

Obszar obejmuje kompleks 4 zagłębień terenowych wypełnionych torfowiskami przejściowymi i wysokimi, z 5 jeziorkami dystroficznymi oraz otaczające lasy.

 

Sicienko

Powierzchnia:

16,48 ha

Opis:

W obszarze tym obserwować można rozwój i ewolucję torfowiska wysokiego o interesującej historii oraz naturalne funkcjonowanie krajobrazu leśno-torfowiskowego w bezpośredniej zlewni torfowiska.

 

Wydrowe Łęgi

Powierzchnia:

3,88 ha

Opis:

Obszar chroni olsy źródliskowe, zasilane intensywnymi wypływami wód podziemnych, na północ od jeziora Zdroje (Wydrowe).

 

Pustelnik

Powierzchnia:

269,48 ha

Opis:

Obszar obejmuje mezotroficzne ramienicowe jezioro Piaseczno Duże, dystroficzne jezioro Piaseczno Małe oraz krajobraz borowy w ich otoczeniu i pomiędzy jeziorami. W skład obszaru wchodzi także unikatowa delta Płocicznej u ujścia do jeziora Płociczno oraz dwa cenne torfowiska przejściowe z oczkami dystroficznymi. Obszar wchłania dotychczasowe małe obszary Delta Płocicznej i Łęgi nad Płociczną.

 

Wyspy i półwyspy jeziora Ostrowieckiego

Powierzchnia:

63,27 ha

Opis:

Obszar kluczowy dla antropofobnej fauny. Na wyspach obserwujemy naturalne procesy fluktuacji i regeneracji w izolowanych płatach ekosystemów oraz naturalną dynamiką populacji fauny, nie zakłócaną wpływami antropogenicznymi.

 

Dolina Płocicznej

Powierzchnia:

221,59 ha

Opis:

Dolina Płocicznej poniżej ujścia Cieszynki. Obejmuje łęgi nadrzeczne, buczyny na zboczach, turzycowiska i bagna nadrzeczne. Wchłania dotychczasowy obiekt Płociczna.

 

Jezioro Czarne

Powierzchnia:

64,25 ha

Opis:

W tym obszarze ochrony ścisłej obserwuje się naturalne funkcjonowanie unikatowego jeziora meromiktycznego wraz z bezpośrednią zlewnią oraz procesy fluktuacji i regeneracji w borach w zlewni bezpośredniej jeziora. Obszar wchłania także dotychczasową mniejszą strefę ochrony ścisłej Bagienko Ostrowiec.

Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • Drawa, fot. Marcin Bielatko
  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
  • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
  • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
  • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
  • Wydra, fot. C. Korkosz
  • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
  • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
  • Storczyki, fot. Marcin Bielatko

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]