Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Zasady udostępnienia terenu DPN do turystyki

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2021, poz. 1098, 1718) w celu ochrony przyrodniczych i kulturowych walorów terenu Drawieńskiego Parku Narodowego ustala się następujące zasady udostępniania terenu Parku:

§ 1

 1. Do ruchu pieszego przeznaczone są  bezpłatnie przez cały rok, od świtu do zmierzchu znakowane szlaki turystyczne oraz ścieżki dydaktyczne wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr K-010-5/2022 Dyrektora DPN.
 2. Do ruchu rowerowego przeznaczone są  bezpłatnie przez cały rok, od świtu do zmierzchu  znakowane szlaki rowerowe wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr K-010-5/2022 Dyrektora DPN.

         Zezwala się także na poruszanie się rowerem lub na nartach biegowych po trasach udostępnionych do ruchu pieszego.

3.      Do uprawiania turystyki jeździeckiej dostępne są bezpłatnie znakowane szlaki konne oraz drogi publiczne wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr K-010-5/2022 Dyrektora DPN.

 

§ 2

Do ruchu pojazdów dostępne są wyłącznie drogi wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr K-010-5/2022 Dyrektora DPN.

 

§ 3

 1. Do uprawiania turystyki wodnej, przy użyciu wyłącznie sprzętu pływającego o napędzie wiosłowym, dostępna jest odpłatnie rzeka Drawa w terminie od 1 stycznia do 15 marca oraz 1 lipca do 31 grudnia, w godzinach 9.00 – 19.00.
 2. Liczba osób uprawiających turystykę wodną na rzece Drawie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 750 osób.
 3. Uprawianie turystyki wodnej na rzece Korytnicy od mostu Bogdanka do miejsca biwakowania Bogdanka dozwolone jest od 1 stycznia do 15 marca oraz 1 lipca do 31 grudnia.
 4. Uprawianie turystyki wodnej na innych akwenach nie jest dozwolone.
 5. W przypadku konieczności wynikającej z prowadzonych zabiegów ochronnych lub stwierdzenia zagrożeń dla przyrody DPN lub turystów, wszystkie formy udostępniania terenu DPN do turystyki mogą być okresowo zawieszone, a także może ulec zmniejszeniu maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać w miejscach udostępnionych dla turystów.

 § 4

 1. Miejsca biwakowania DPN są udostępnione przez cały rok, wymienione zostały w załączniku nr 2 Zarządzenia nr K-010-5/2022 Dyrektora DPN. Liczba osób korzystających z miejsc biwakowania DPN jest limitowana.
 2. Na miejscach biwakowania: Barnimie, Bogdanka, Sitnica, Pstrąg, Kamienna, wyznaczone zostały miejsca do postoju pojazdów, liczba miejsc parkingowych jest limitowana.
 3. Na terenie miejsca biwakowania Pstrąg, możliwy jest postój kamperów i przyczep campingowych. Na pozostałych miejscach biwakowania dopuszcza się postój tylko na miejscach parkingowych.
 4. Miejsca przeznaczone dla turystów  – miejsca postoju dla kajakarzy, miejsca odbioru kajaków, udostępnione od świtu do zmierzchu, wymienione zostały w załączniku nr 2 Zarządzenia nr K-010-5/2022 Dyrektora DPN.
 5. Osoby przebywające na terenie miejsc biwakowania oraz innych miejsc udostępnionych DPN zobowiązane są do utrzymania czystości w swoim otoczeniu.
 6. Palenie ognisk dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

   § 5

 1. Przewodnik grupy zorganizowanej, realizującej  wspólny program, nie będący pracownikiem DPN jest zobowiązany zgłosić wycieczkę do Dyrekcji Parku w celu uzyskania zgody.
 2. Na terenie DPN zabrania się organizowania rajdów samochodowych, motocyklowych, zawodów wędkarskich. Organizowanie innych imprez wymaga zgody dyrektora DPN. 

 

§ 6

Wody DPN udostępnione są do wędkowania na zasadach określonych w "Regulaminie udostepnienia wód DPN do amatorskiego połowu ryb", stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-010-5/2019 Dyrektora DPN.

 

§ 7

 1. Za udostępnianie terenu DPN pobierane są opłaty.
 2. Dokumentem uprawniającym do korzystania z miejsc udostępnionych jest wyłącznie bilet wstępu oraz w przypadku osób korzystających ze zwolnienia z opłat dodatkowo dokument potwierdzający możliwość ich zastosowania.
 3. Cennik opłat za udostępnianie terenu DPN stanowi załącznik nr 4 Zarządzenia K-010-5/2022 Dyrektora DPN. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00.
 4. Opłaty o których mowa w ust. 3 uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu w Punktach Informacji Turystycznej DPN lub wnosi się na rachunek bankowy DPN poprzez platformę do sprzedaży biletów e-bilety (www.dpn.eparki.pl).
 5. Osoby korzystające z platformy do sprzedaży biletów  e-bilety(www.dpn.eparki.pl), poza wygenerowanym automatycznie przez system imiennym biletem wstępu (bilet musi być wydrukowany), zobowiązane są do posiadania dodatkowo dokumentu tożsamości.
 6. Każda osoba zwolniona z opłaty za udostępnianie terenu DPN musi posiadać bilet wstępu i może wykorzystać jeden bilet dziennie.
 7. Osoby zamierzające skorzystać z przysługującego im zwolnienia z opłat za udostępnianie rzeki Drawy do uprawiania turystyki wodnej, zobowiązane są do udokumentowania podstaw do jego uzyskania poprzez okazanie przed nabyciem biletu dokumentu urzędowego potwierdzającego miejsce zamieszkania.Osoby zamierzające skorzystać z przysługującej im zniżki za korzystanie z miejsc biwakowania DPN, zobowiązane są do udokumentowania podstaw do jego uzyskania poprzez okazanie przed nabyciem biletu Karty Dużej Rodziny – rodzina.gov.pl/ Zachodniopomorskiej Karty Rodziny/ Zachodniopomorskiej Karty Seniora/ inny dokument potwierdzający skorzystanie z ulgi.
 8. Otrzymanie bezpłatnego biletu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby Drawieńskiego Parku Narodowego, co jest zgodne z Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Osoby zwolnione z opłat/korzystające z ulg, podczas kontroli zobowiązane są do okazania dokumentu urzędowego potwierdzającego jego zastosowanie.
 10. Bilet wstępu na teren DPN nie może być przekazywany osobom trzecim.
 11. Zakupiony bilet na wjazd/postój samochodu/przyczepy campingowej na miejscu biwakowania DPN, powinien być umieszczony w miejscu widocznym podczas kontroli np. na podszybiu auta.
 12. Brak dokumentu potwierdzającego możliwość zwolnienia z opłaty/skorzystania z ulgi lub odmowa jego okazania przed nabyciem biletu wstępu, skutkuje odmową wydania biletu przez pracownika DPN.
 13. Za brak biletu wstępu turysta może zostać ukarany.

14.    Dyrektor w uzasadnionym przypadku może zwolnić z opłat za udostępnianie terenu Drawieńskiego Parku Narodowego.

 

§ 8

 1. Przebywanie w miejscach udostępnionych DPN może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Drawieńskiego Parku Narodowego turysta indywidualny podejmuje samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko. W przypadku grup zorganizowanych decyzję podejmuje opiekun grupy lub organizator turystyczny.
 2. Każdy turysta przebywający na terenie DPN ponosi odpowiedzialność za następstwa własnych zachowań, w szczególności za niestosowanie się do obowiązujących regulaminów i oznakowań.
 3. DPN nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu turystycznego.
 4. Osoby przebywające na terenie DPN zobowiązane są do zapoznania się z zasadami korzystania z terenu DPN do turystyki, dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności i aktualnych warunków oraz użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użytkowania.
 5. Dyrekcja DPN nie ponosi odpowiedzialności za informacje o Parku, w tym informacje o szlakach turystycznych, miejscach postoju, strefach ochronnych, zamieszczanych w materiałach nie konsultowanych z  dyrekcją DPN. Zaleca się stosowanie do miejscowych tablic informacyjnych, oznakowań i materiałów udostępnionych przez Park.

§ 9

 Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmienić elementy dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego, a w szczególności zabrania się:

a) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, powietrza i gleby,

b) płoszenia, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor, legowisk i gniazd, wybierania jaj i zbioru poroży,

c) uszkadzania i niszczenia roślin,

d) palenia ognisk oraz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,

e) zakłócania ciszy,

f) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części,

g) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego,

h) kąpieli w wodach administrowanych przez DPN,

i)  nurkowania w wodach administrowanych przez DPN.

 

§ 10

Na podstawie zapisów ustawy o ochronie przyrody Straż Parku oraz inni upoważnieni pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania turystów znajdujących się na terenie DPN oraz sprawdzania zezwoleń, licencji oraz biletów wstępu.

§11

Nie stosowanie się do przepisów obowiązujących w Drawieńskim Parku Narodowym stanowi w myśl przepisów Rozdziału 11 ustawy o ochronie przyrody wykroczenie i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie  z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

MIEJSCA I TRASY PUBLICZNE UDOSTĘPNIONE DO WYKORZYSTANIA TURYSTYCZNEGO NA TERENIE DPN

1.     Do turystyki wodnej:

 • Rzeka Drawa w granicach Parku, w terminie od 1 stycznia do 15 marca oraz od 1 lipca do 31 grudnia, w godzinach od 9:00 do 19:00.
 • Rzeka Korytnica od mostu Bogdanka do miejsca biwakowania Bogdanka, w terminie od 1 stycznia do 15 marca oraz od 1 lipca do 31 grudnia, od świtu do zmierzchu.

2.     Do ruchu pieszego:

 • Szlak czerwony im. St. Czarnieckiego
  Drawno – Drawnik – Barnimie – miejsce biwakowania Barnimie – Drawski Matecznik – Zatom – Św. Hala (Wydrzy Głaz) – Radęcin – osada leśna Moczele – Głusko – Elektrownia Wodna Kamienna – Stare Osieczno
 • Szlak czerwony Człopa – Tuczno – Nadarzyce
  Most za Węgornią – Pustelnia – most na Płycinie – punkt widokowy Śmiałkowe Wzgórze – jez. Zdroje (Wydrowe) – jez. Marta – Martwica
 • Szlak niebieski dolina Cieszynki – Jagoda
  Dolina Cieszynki – most za Węgornią – punkt widokowy Stara Węgornia – osada leśna Ostrowite – jez. Czarne – most Karolina - Jagoda
 • Szlak niebieski Martwica – Krępa Krajeńska
  Martwica – Głodne Jeziorka – most na Runicy
 • Szlak niebieski most koło Miradza – Drawno
  Most koło Miradza – Miradz
 • Szlak niebieski Moczele – jez. Ostrowieckie
  Moczele – jez. Ostrowieckie
 • Szlak czarny jez. Ostrowieckie – osada Ostrowite
  jez. Ostrowieckie – osada leśna Ostrowite
 • Szlak żółty Pustelnia – Głusko
  Pustelnia – jez. Ostrowieckie – Głusko
 • Szlak żółty Człopa – Stare Osieczno
  Jagoda – Stare Osieczno
 • Szlak zielony Zatom – Nowa Korytnica
  Zatom – leśniczówka Międzybór – Tragankowe Urwisko
 • Ścieżki  dydaktyczne: „Barnimie”, „Międzybór”, „Drawnik”, „Jezioro Ostrowieckie”, „ Głusko”, „Petrografia terenów nad Drawą”,  „Szlak tematyczny Ochrona tradycji architektonicznej i sadowniczej Puszczy Dawskiej”, „Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej”

3.        Do ruchu rowerowego:

 • Niebieski szlak rowerowy „Pętla Barnimie”
 • Zielony szlak rowerowy „Pętla Głusko”
 • Czerwony szlak rowerowy „Pętla Zatom”

4.       Do ruchu pojazdów:

 • Drogi publiczne,
 • Drogi dojazdowe do miejsc biwakowania DPN
 • Drogi dojazdowe do wyznaczonych miejsc odbioru kajaków
 • Droga Miradz – Tuczno
 • Droga Pustelnia - Człopa

5.          Do ruchu konnego :

 • Oznakowany szlak konny „ Zatom”,
 • Oznakowany szlak konny „ Drawnik – Zatom”,
 • Drogi publiczne

6.          Do biwakowania:

 • Miejsce biwakowania „ Drawnik”,
 • Miejsce biwakowania „Barnimie”,
 • Miejsce biwakowania „Bogdanka”,
 • Miejsce biwakowania „Sitnica”,
 • Miejsce biwakowania „Pstrąg”,
 • Miejsce biwakowania „Kamienna”

7.          Do postoju pojazdów:

 • Miejsce postoju „Jezioro Ostrowieckie”,
 • Miejsce postoju „Ostrowiec”,
 • Miejsce postoju „Pustelnia”,
 • Miejsce postoju „Drewniany Kamień”,
 • Miejsce postoju „Jezioro Sitno”,
 • Miejsce postoju „Rogoźnica”
 • Miejsce postoju „Springe"

8.          Do postoju dla kajakarzy :

 • Miejsce postoju dla kajakarzy „Most Barnimie”,
 • Miejsce postoju dla kajakarzy „Kładka Konotop”,

9.          Do odbioru kajaków:

 • Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom”,
 • Miejsce odbioru kajaków „Most niskowodny”,
 • Miejsce odbioru kajaków „Korytnica”
10.       Do rekreacji:
 • Plaża mad jeziorem Ostrowieckim
 • Miejsce biwakowania (budynek) "Przystań Drawnik"

11.       Do informacji turystycznej

 

Zarządzenie NR K-010-5/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego

Przyroda Parku

 • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
 • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
 • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
 • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
 • fot. Józef Borsuk
 • Drawa, fot. Marcin Bielatko
 • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
 • Łabędź niemy, fot. Marcin Bielatko
 • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
 • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
 • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
 • Bielik, fot. Marcin Bielatko
 • Zimorodek, fot. Przemysław Wiśniewski
 • Wydra, fot. C. Korkosz
 • Wydra, fot. Ł. Łukasik
Drukuj