Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Po emisji programu…

Otrzymaliśmy od Państwa wiele listów, nie tylko wspierających, ale również krytycznych. Za wszystkie dziękujemy. Ta korespondencja świadczy o Państwa zaangażowaniu w ochronę przyrody, która jest naszym wspólnym celem.

Prowadzone w Parku badania naukowe i monitoringi zarówno służb Parku, jak i innych niezależnych jednostek wskazują na dobre i bardzo dobre zachowanie wszystkich elementów rzeki Drawy. Można więc założyć, że przekroczenia dopuszczalnych wskaźników dla oczyszczonych ścieków, które się zdarzają, zarówno w oczyszczalni w Drawnie, jak i w Zatomiu nie pogarszają ogólnego stanu ekosystemu rzeki Drawy. Każda niepokojąca sytuacja, która mogłaby negatywnie wpłynąć na przyrodę Parku zgłaszana jest odpowiednim organom. Tak było np. w roku 2017, kiedy  zwróciliśmy się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Szczecinie o wykonanie badań wody w cieku wpływającym do rzeki Drawy. Niepokoił nas wówczas stan spływających wód z uwagi na ich długi okres retencjonowania, zauważalne procesy gnilne, wysokie temperatury, wypłukiwanie substancji organicznych i chemicznych z obszarów rolnych. Po naszej interwencji, WIOŚ w Szczecinie skierował do Burmistrza Drawna wystąpienie o podjęcie działań mających na celu usunięcie przyczyn zaistniałej sytuacji.

Wyjaśniamy również, że oczyszczalnia ścieków w Drawnie działa na podstawie Decyzji Starosty Choszczeńskiego z dnia 31.12.2009 r., znak: OŚII-6223/47/09, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Drawy. Ww. decyzja zobowiązuje Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. w Drawnie do przesyłania Parkowi do wiadomości wyników badań oczyszczonych ścieków. Kontrole działania oczyszczalni przeprowadza, w ramach swoich kompetencji WIOŚ w Szczecinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W razie stwierdzonych nieprawidłowości, właściwe organy nakazują podjęcie działań naprawczych, skierowanych do Spółki Komunalnej. Park Narodowy monitoruje stan odcinka Drawy leżącego poniżej wypływu oczyszczonych ścieków, więc w najbardziej narażonym na oddziaływanie oczyszczalni odcinku. DPN jest świadomy sytuacji w jakiej znajduje się górny odcinek Drawy w Drawieńskim Parku Narodowym, dlatego od wielu lat, wspólnie z jednostkami naukowymi, jest prowadzony monitoring tego odcinka, co można potwierdzić licznymi publikacjami naukowymi, opisującymi dobry stan przyrody tego obszaru.

Żałujemy, że w wyemitowanym  materiale telewizyjnym nie znalazły się te ważne fakty. Dyrektor DPN mówił o nich podczas wywiadu, ponieważ wiedział, jak są istotne, aby opinia publiczna otrzymała obraz jak najbardziej pełny. Rozumiemy ograniczony czas programu i temat, który postanowił zrealizować autor. Jesteśmy jednak przekonani, że gdyby znalazły się w nim wyżej wymienione treści, temat nie wzbudzałby takich kontrowersji.

Drawieński Park Narodowy od lat prowadzi badania naukowe i współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi grupami naukowców, publikując wyniki oraz prowadząc edukację przyrodniczą dla różnych grup odbiorców. Wynika z nich m.in., że Drawa jest rzeką referencyjną, czyli wzorcową dla innych wód płynących pod względem czystości i różnorodności organizmów. Jednym ze wskaźników zauważalnych „gołym okiem” jest występowanie chronionych roślin zwanych włosienicznikami. Jest to gatunek wskaźnikowy i występuje wyłącznie w bardzo czystych wodach, m.in. w Drawie. „Ekologiczne uwarunkowania rozwój włosieniczników w wodach płynących w Polsce jako podstawa skutecznej ochrony i zastosowania w bioindykacji rzek” – to tytuł pracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obliczonej na lata, a rozpoczętej w 2018 r. Gdyby jakość i czystość wód Drawy budziła wątpliwości, takie badania byłyby niemożliwe. Ponadto, wiele badań naukowych, prowadzonych od wielu lat np. przez Uniwersytet Szczeciński potwierdza, że stan Drawy w ostatnim dziesięcioleciu znacznie się poprawił. Jednym z ważniejszych osiągnięć w ochronie przyrody Drawy, jest powrót łososia atlantyckiego i bytowanie w rzekach DPN rzadkich i cennych przyrodniczo gatunków ryb, tj. lipienia, strzebli potokowej czy głowacza białopłetwego. Są to gatunki, których prawidłowy rozwój warunkuje przynajmniej dobry stan środowiska. Warto też wspomnieć o wielu gatunkach bezkręgowców występujących w Drawie, które notowane są raczej w rzekach górskich. Powyższe uwarunkowania musiała wziąć pod uwagę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadząca projekt pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Drawy w Polsce”. W ramach tego projektu wybudowano przepławkę na Drawie dla ryb łososiowatych, oddaną do użytku w roku 2019. Otworzyła się więc „wodna droga” dla wyjątkowo ważnych gatunków ryb migrujących: łososi i troci wędrownej.

Zatem rzeka spełnia istotne parametry równowagi ekologicznej, do czego niezbędne jest zachowanie jej wód w stanie dobrym lub bardzo dobrym. Dlatego w odniesieniu do Drawy mówienie o III klasie czystości wody jest bezpodstawne. Z materiału telewizyjnego nie wynika kto i na podstawie jakich wskaźników tę klasę ustalił oraz czy badania wody dotyczyły rzeki Drawy czy oczyszczonych ścieków wypływających z oczyszczalni. Normy dla oczyszczonych ścieków i wód naturalnych są zupełnie inne. Ponadto, od kilku lat klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych opiera się głównie na podstawie tzw. stanu ekologicznego i wskaźników biologicznych (organizmów), który w Drawie, nawet w Drawniku (w pierwszym stanowisku monitoringowym poniżej Drawna) znajduje się w stanie przynajmniej dobrym. Warunki chemiczne w tej klasyfikacji są traktowane jako uzupełniające, z powodu możliwości ich nagłych zmian. Warto też wspomnieć, że na górny odcinek Drawy w Parku, wpływ ma jezioro, które zawsze będzie się charakteryzowało wizualnie gorszymi parametrami niż wody rzeki, co nie znaczy, że warunki te przekraczają dopuszczalne normy. I jest to powszechna zależność panująca we wszystkich rzekach na świecie, które wypływają z jezior. Drawa na odcinkach leżących poniżej Drawnika wygląda jeszcze lepiej, głównie ze względu na swój naturalny charakter i zdolności samooczyszczania się. To tylko niektóre informacje świadczące o czystości całego ekosystemu (lasów, gleb, wód, roślin i zwierząt), który chroni Drawieński Park Narodowy. 

Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać wiele wątpliwości, które w naturalny sposób mogły się pojawić po emisji reportażu, lecz pewnie z uwagi na ograniczony czas, wybrane zostały tylko te najciekawsze, co dało nie do końca obiektywny obraz.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa troskę i zaangażowanie w sprawy przyrody, a więc także w sposób funkcjonowania parku narodowego, jako najwyższej formy ochrony. Tylko razem możemy zachować nasze dziedzictwo.

Drukuj
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Karmnik Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • Bielik, fot. Marcin Bielatko
  • Wydra, fot. C. Korkosz
  • Drawa, fot. Marcin Bielatko
  • fot. Józef Borsuk
  • Wyspa "Lech" na jez. Ostrowieckim, fot. Marcin Bielatko
  • Rzeka Drawa- Jesień, fot. Marcin Bielatko
  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
  • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
  • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]