Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2016

Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.

Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm).

 

Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących działań:

 

Numer działania

Nazwa działania

Opis działania

Zakres rzeczowy

 
 

1

1. Ochrona upraw leśnych, poprzez pakułowanie drzewek w celu ochrony przed zgryzaniem przez jeleniowate
2. Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniowatymi

Celem zabiegu jest ochrona pędów szczytowych przed zgryzaniem młodych drzewek

 78,64 ha

 

2

1. Pielęgnacja upraw, poprzez wykaszanie roślinności zielnej i krzewów
2. Motyczenie pokrywy glebowej wokół sadzonek

Celem tego zabiegu jest systematyczne niszczenie chwastów aż do czasu, kiedy przestaną one zagrażać drzewkom (motyczenie, wykaszanie).

13,52 ha

 

3

1. Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej.
2. Utrzymanie przejezdności dróg.

Działanie polega na bieżącej konserwacji dróg, szczególnie dróg wywozowych oraz zakupie niezbędnych do tego celu materiałów.

9 kmtr

 

4

1. Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych.
2. Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej.
3. Wykaszanie roślinności.
4. Utrzymanie drożności, poprzez usuwanie drzew lub ich części z obszaru ścieżek i szlaków, z częściowym zagospodarowaniem biomasy lub z pozostawieniem drewna w ekosystemie

Działanie polega na usuwaniu zagrażających stojących drzew przy szlakach turystycznych, udrożnieniu szlaków z drzew i gałęzi leżących, sprzątaniu śmieci na szlakach

9 szt.

 

5

1. Uzupełnienie bazy pokarmowej (nasiona roślin).
2. Monitoring skuteczności zasiedlenia skrzynek lęgowych w ilości do 4 000 sztuk rocznie
3. Realizacja programu ochrony gatunków ukierunkowana na zwiększanie ilości miejsc rozrodczych, zimowisk oraz dziennych schronień dla nietoperzy

Ochrona ptaków, poprzez uzupełnianie i udostępnianie bazy pokarmowej oraz wykonywanie inwentaryzacji zasiedlenia skrzynek lęgowych, oczyszczanie i naprawy uszkodzonych skrzynek lęgowych oraz ponowne ich zawieszanie. Celem podejmowanych działań jest utrzymanie populacji ptaków polnych i leśnych oraz zmniejszenie śmiertelności w szczególnie trudnych warunkach okresu zimowego.
Ochrona nietoperzy (Chiroptera) polega na realizowaniu programu ochrony gatunków oraz prowadzeniu spisów nietoperzy (zimowych i letnich).

794,6 h

 

6

1. Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)
2. Kontrola rozwoju owadów w celu określenia skali potencjalnych zagrożeń dla drzewostanów

1) monitoring czynników biotycznych występujących w ekosystemach leśnych, poprzez wykładanie pułapek feromonowych (dotyczy brudnicy mniszki) – celem wykładania pułapek feromonowych jest określanie tendencji rozwojowych oraz określenie terminu rójki.
2) kontrola rozwoju owadów mogących potencjalnie zagrażać drzewostanom – wykonywana poprzez zbieranie różnych form rozwojowych. Celem zbierania różnych form rozwojowych owadów jest zbadanie tempa rozwoju owadów oraz ich liczebności i określenie realności zagrożenia, jakie mogą stwarzać dla ekosystemów leśnych Parku. Decyzje o ewentualnych dodatkowych pracach podejmuje się wspólnie z Zespołem Ochrony Lasu według metodyk określonych w Instrukcji Ochrony Lasu.

30 szt. 

 

7

Demontaż starych ogrodzeń z siatki

Celem jest udostępnienie powierzchni leśnych, których faza rozwojowa nie jest już narażona na silne żerowanie jeleniowatych. 

17,16 ha

 

8

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na powierzchniach próbnych w obrębie stałych partii kontrolnych

Celem zabiegu jest zebranie z powierzchni próbnych zimujących form owadów, określenie ich ilości oraz zdrowotności. Zespół Ochrony Lasu na podstawie otrzymanych materiałów określa stopnie zagrożenia drzewostanów.

273 h

 

9

Naprawa istniejących ogrodzeń z siatki w celu ochrony młodego pokolenia lasu przed zniszczeniem przez zwierzęta kopytne

Celem zabiegu jest utrzymanie istniejących ogrodzeń

186 h

 

10

Oczyszczanie pasów przeciwpożarowych z martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew oraz obcinanie i usuwanie gałęzi drzew i krzewów wyrastających na obszar pasów.

Wykonanie pasów przeciwpożarowych typu A

9,24 ha

 

11

Pielęgnowanie młodników, poprzez usuwanie drzew chorych, uszkodzonych, regulację zagęszczenia (zabieg o charakterze czyszczeń późnych)

Pielęgnowanie młodników, poprzez usuwanie drzew chorych, uszkodzonych, oraz regulację zagęszczenia – zabieg o charakterze czyszczeń późnych, którego celem jest doprowadzenie młodnika do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzewającego (tyczkowiny). Jest to zabieg przygotowujący drzewostan do pierwszej regulacji struktury przestrzennej i od jej wykonania będzie zależał stan przyszłego drzewostanu. Konieczność wykonywania pielęgnacji w ekosystemach, które osiągnęły zwarcie ma duże znaczenie, dla zwiększenia ich odporności i zdrowotności.

1,06 ha

 

12

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach, poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych z pozostawieniem w drzewostanie drzew obumarłych, drzew z dziuplami i zamierających zwiększających zasoby martwego drewna w ekosystemie oraz drzew dogodnych do potencjalnego powstawania dziupli (zabieg o charakterze trzebieży w starszych klasach wieku)

Działanie obejmuje:
1. Regulację składu gatunkowego i zagęszczenia w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku - celem tego zabiegu, jest kształtowanie zróżnicowanej struktury przestrzennej i pionowej drzewostanu sosnowego,
2. Regulację składu gatunkowego i zagęszczenia w drzewostanach bukowo-sosnowych starszych klas wieku - celem tego zabiegu jest unaturalnienie drzewostanów, przez wyprowadzenie drugiego piętra bukowego, jako głównej warstwy drzewostanu, eliminacja sosny pochodzenia antropogenicznego.

125,71 ha

 

13

Regulacja składu gatunkowego, zagęszczenia drzew oraz stabilizacja drzewostanu, poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych z pozostawieniem w drzewostanie drzew obumarłych zwiększających zasoby martwego drewna w ekosystemie (zabieg o charakterze trzebieży w młodszych klasach wieku)

Celem działania jest stabilizacja drzewostanu i kształtowanie jego struktury. Zabieg uodparniający drzewostan na czynniki abiotyczne i biotyczne.

2016,4 m3

 

14

Uproduktywnienie gruntów po byłej szkółce leśnej poprzez rozrzucenie kompostu wytworzonego z biomasy zgromadzonej w trakcie wykaszania ekosystemów nieleśnych Parku

Celem działania jest uproduktywnienie gruntów po byłej szkółce leśnej poprzez rozrzucenie kompostu wytworzonego z biomasy zgromadzonej w trakcie wykaszania ekosystemów nieleśnych Parku

4,10 ha

 

15

Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej

Działanie obejmuje przebudowę
(1 szt.), remont (1 szt.) oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę (2 szt.) mostów.

4 szt.

 

16

Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej.

Działanie polega na udrożnieniu rurociągu melioracyjnego. Jego niedrożność powoduje zalewanie młodników.

3 szt.

 

17

Utrzymanie punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych.

Utrzymanie punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych poprzez zakup:
- oznakowania,
- wykaszarki spalinowej,
- pilarki spalinowej.

17 szt.

 

18

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku realizowane jest w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Działania z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów:
- obserwacja lasów - ze stałych punktów obserwacyjnych oraz przez patrole lotnicze,
- obsługa samochodu patrolowo-gaśniczego,
- przegląd i ewentualna naprawa radiotelefonów,
- oznakowanie dojazdów pożarowych,
- dyżury pracowników w trakcie trwania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej

3299 h

 

 

Zadania zostaną zrealizowane w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 2.386.694,37 zł.

Drukuj